Ugovor o pružanju Internet usluga

Autor Dejan Jakovljević

ponedeljak, 31. januar 2011


Poštovani korisnici,


dana 31. januara 2011. godine, Radnja „PC Centar“ donosi Odluku o promeni Opštih uslova za pružanje Internet usluga.


Novi Opšti uslovi za pružanje Internet usluga počeće da se primenjuju 01. februara 2011. godine.


Sa primenom novih Opštih uslova za pružanje Internet usluga prestaju da važe Opšti uslovi za pružanje Internet usluga od 01. Februara 2008. godine.


OPŠTI USLOVI UGOVORA O PRUŽANJU INTERNET USLUGA


1. PREDMET UGOVORA


Opštim uslovima Ugovora o pružanju Internet usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se uslovi pod kojima Radnja „PC Centar“ (u daljem tekstu: Provajder) omogućava Korisniku da se putem mrežne opreme poveže sa Mrežom Provajdera, čime se Korisniku omogućava pristup Internetu (u daljem tekstu: Usluga).


Internetom se u smislu ovog Ugovora smatra globalna informatičko-računarska mreža.


Internet adresa Provajdera je http://www.sokowireless.net (u daljem tekstu: SokoWireless.net)


Važeći cenovnik Provajdera nalazi se na stranici SokoWireless.net i smatra se sastavnim delom ovog Ugovora (u daljem tekstu: Cenovnik).


2. DEFINICIJA OPREME


Mrežnom opremom u smislu ovog Ugovora smatraju se mrežna kartica (Wifi ili LAN), access point i antena, koju Provajder iznajmljuje Korisniku za vreme trajanja Usluge.


Iznajmljena mrežna oprema ostaje u trajnom vlasništvu Provajdera.


3. PREDUSLOVI ZA REALIZACIJU SERVISA


Da na lokaciji Korisnika postoje tehničke mogućnosti za realizaciju priključka Provajdera.


Da korisnik obezbedi mesto za instalaciju Mrežne opreme Provajdera.


4. OBAVEZE KORISNIKA


Korisnik je dužan:


Da u cilju realizacije ovog Ugovora Provajderu dostavi kompletne i ispravne podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona i broj lične karte.


Da obezbedi mesto za montažu opreme Provajdera.


Da plati zasnivanje pretplatničkog odnosa iz člana 6. ovog Ugovora


Da se uzdržava od ponašanja koje se u smislu ovih Opštih uslova i Ugovora o pružanju Internet usluga smatra nedozvoljenim.


Da u naznačenom roku na ispostavljenom računu plaća mesečnu pretplatu za korišćenje Usluge.


Zahtev za stanje svog računa sa svim uplatama i zaduženjima korisnik može podneti na stranici SokoWireless.net


Korisnik ima pravo da u roku od 72 sata od priključenja raskine Ugovor bez naknade.


5. OBAVEZE PROVAJDERA


Obaveza Provajdera je da:


Korisniku predoči cene Usluga i uslove korišćenja Usluge, kao i cene za otkazivanje Ugovora i oštećenja Mrežne opreme Provajdera.


Svoju mrežnu i komunikacionu opremu neophodnu za nesmetano korišćenje Usluge od strane Korisnika održava u ispravnom stanju i u skladu sa tehničkim propisima i standardima.


Pruži neophodnu tehničku podršku (telefonsku i e-mail) u rešavanju problema vezanih za Uslugu.


Bez odlaganja obavesti Korisnika o problemima nastalim na svojoj Mreži


Čuva tajnost podataka o Korisniku i tajnost poruka koje Provajder prosledjuje ka i od Korisnika.


Obezbedi uredjaje, opremu i instalacije koje će u razumnoj meri garantovati zaštitu podataka Korisnika i onemogućiti zloupotrebu od strane trećih lica.


U slučaju tehničke neispravnosti opreme koja nije prouzrokovana od strane Korisnika, Provajder je dužan da istu zameni.


Omogući korisniku pregled ostvarenog saobraćaja.


Bez odlaganja obavesti Korisnika o ugovorima, konvencijama i preporukama iz oblasti telekomunikacionog prava, kao i o Kodeksu ponašanja na Internetu, a čiju primenu je Provajder prihvatio. Obaveštenje može biti dato i u obliku relevatnih internet adresa: http://www.ripe.net, http://www.ratel.rs i drugih.


Na zahtev Korisnika dostavi putem e-mail poruke stanje korisnikovog računa sa uplatama i zaduženjima.


Ovaj Ugovor ne podrazumeva intervencije osoblja Provajdera na lokaciji Korisnika, a koji poslovi se imaju posebno ugovoriti sa ponudom i važećim Cenovniku.


6. CENA USLUGE I PLAĆANJA NAKNADE


Naknada za zasnivanje pretplatničkog odnosa iznosi 0, 00 dinara u skladu sa promotivnom kampanjom Provajdera.


Mesečna naknada za korišćenje Usluge plaća se shodno izabranom Internet paketu i važećem Cenovniku.


Korisnik ima pravo besplatne promene izabranog Internet paketa. Promena paketa vrši se lično u kancelariji u Sokobanji, ili na stranici SokoWireless.net


Naknada za zasnivanje pretplatničkog odnosa pri zaključivanju Ugovora na rok manji od 18 meseci nalazi se u važećem Cenovniku.


Provajder zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim odredjuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Korisnika, najmanje 7 dana pre nego što nove cene počnu da se primenjuju.


Provajder je u obavezi da na početku meseca ispostavi Korisniku fakturu putem e-maila, sa iznosom naknade za tekući mesec, a korisnik se obavezuje da izvrši uplatu iste najkasnije do 15-og dana u mesecu.


Provajder ima pravo da u skladu sa pozitivnopravnim propisima i Opštim uslovima za pružanje usluga u slučaju da Korisnik u navedenom roku ne izmiri svoje dugovanje, prema vlastitoj proceni ograniči ili ukine (privremeno ili trajno) korišćenje Usluge, kao i da za neizmirena potraživanja zaračuna zakonsku zateznu kamatu.


Za vreme kada je Korisniku ograničeno ili privremeno ukinuto korišćenje Usluge zbog neizmirenih obaveza ili nedozvoljenog ponašanja iz člana 10. ovog Ugovora, Usluga će se tarifirati po poslenjem izabranom tarifnom paketu od strane Korisnika.


Potpisom Ugovora, Korisnik daje saglasnost, da u slučaju njegovog neizvršenja svih obaveza plaćanja prema Provajderu prema ovom Ugovoru, njegovi podaci mogu biti dati na raspolaganje trećem licu, radi naplate potraživanja, povraćaja mrežne opreme, u svrhe provere kreditne sposobnosti Korisnika ili slično.


8. TRAJANJE I VAŽNOST UGOVORA


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.


Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme sa minimalnim periodom koišćenja Usluge od ____ meseci.


Korisnik može raskinuti Ugovor pre isteka važnosti Ugovora uz plaćanje takse za raskid Ugovora iz Cenovnika, u roku od 5 dana od dana ispostavljanja računa po ovom osnovu.


Korisnik je dužan da u slučaju raskida Ugovora iznajmljenu mrežnu opremu vrati Provajderu u ispravnom stanju.


Korisnik je dužan da eventualno oštećenu opremu plati Provajderu po ceni iz Cenovnika , u roku od 5 dana od dana ispostavljanja računa po ovom osnovu.


Korisnik je dužan da na kraju meseca odnosno od prvog do desetog narednog meseca reguliše svoja dugovanja u skladu sa Cenovnikom, u suprotnom Provajder ima pravo da korisniku privremeno ili trajno ukine korišćenje Usluge.


9. INSTALACIJA I KORIŠĆENJE OPREME


Provajder će pristupiti izvršenju svojih obaveza po Ugovoru pošto se ispune svi preduslovi za realizaciju definisani u članu 4.


Zaključenje Ugovora podrazumeva da Provajder daje Korisniku na korišćenje za vreme trajanja ovog Ugovora svoje osnovno sredstvo – odgovarajuću mrežnu opremu.


U slučaju raskida Ugovora, iz bilo kojeg razloga navedenog u ovom Ugovoru i u bilo koje vreme, Korisnik je dužan da vrati svu opremu koju je preuzeo od Provajdera i pri tom sam snosi troškove deinstaliranja i transporta.


Ukoliko prilikom vraćanja opreme ista nije u stanju kao kada je preuzeta od Provajdera ili je nedostajuća, Provajder će Korisniku da naplati odgovarajuću nadoknadu za nedostajuću ili oštećenu opremu u skladu sa Cenovnikom.


10. NEDOZVOLJENO PONAŠANJE KORISNIKA


Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i medjunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder, a o čijem prihvatanju od strane Provajdera je Korisnik obavešten pre zaključivanja ili u toku trajanja ovog Ugovora.


Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ako:11. ODGOVORNOST KORISNIKA ZA NEDOZVOLJENO PONAŠANJE


Korisnik isključivo krivično, gradjanski, i na bilo koji drugi način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. Korisnik odgovara Provajderu za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.


Provajder ima pravo da privremeno isključi ili ograniči Uslugu u slučaju postojanja bilo kakve nedopuštene, prevarne ili zlonamerne radnje ili zloupotrebe koja može naneti štetu Korisniku i/ili Provajderu i/ili trećim licima ili u cilju očuvanja integriteta sistema, primene propisa ili naloga nadležnog odragana ili operatera sa kojim je povezan. Ocena Provajdera o nedozvoljenom ponašanju Korisnika smatraće se osnovanom u slučaju kada postoji sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja Korisnika u smislu Člana 10. ovih opštih uslova.


12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PROVAJDERA


Provajder ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova mreže na koje objektivno ne može da utiče.


Provajder ne odgovara za prekid rada mreže prouzrokovane nepravilnim i nestručnim korišćenjem računara odnosno neispravnosti korisnikovog računara.


Provajder ne odgovara za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima.


Provajder ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju na mreži izvrši treće lice.


Provajder ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima mreže.


Provajder ne garantuje da informacije – podaci preuzeti sa mreže nemaju neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. Korisnik je odgovoran za sprovodjenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa. Provajder nije odgovoran za na takav način učinjenu štetu.


Provajder ne odgovara za prekid Usluge ako taj prekid nastupi kao posledica rada Provajdera na infrastrukturi svoje mreže ili čvorišta, pod uslovom da Provajder o tome blagovremeno obavesti korisnika (jedan dan pre otpočinjanja radova) i da prekid ne traje duže od 24 sata.


Provajder ne odgovara za prekid Usluge ako taj prekid nastupi kao posledica kvara koju je Provajder u obavezi da otkloni u roku od 48 sati.


Za vreme prekida pružanja Usluge čije je trajanje duže od 48 sati, a prouzrokovano kvarom na opremi Provajdera. Korisniku se neće obračunavati korišćenje ugovorenih Usluga.


13. KOMUNIKACIJE IZMEĐU KORISNIKA I DAVAOCA USLUGA


Komunikacija ili obaveštavanje ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za sprovodjenje Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi pod kojim se podrazumeva obaveštenja istaknuta na Internet adresi Provajerda i slanje obaveštenja putem elektronske pošte – email.


Smatraće se da je obaveštenje poslato elektronskim putem dostavljeno Korisniku onog dana kada je isto isporučeno u njegov mailbox ili istaknuto na stranici SokoWireless.net


14. OTKAZ UGOVORA


Ugovorene strane su saglasne da ukoliko krivicom Korisnika dodje do raskida Ugovora pre isteka roka o minimalnom korišćenju Usluge definisanom u članu 8. ovog Ugovora, korisnik je u obavezi da obešteti Provajdera plaćanjem Takse za raskid Ugovora iz Cenovnika provajdera iz tačke 4. ovog Ugovora u roku preciziranom u tački 8. ovog Ugovora.


Nakon isteka roka o minimalnom korišćenju Usluge definisano u tački 8. Ugovor se automatski produžava na neodredjeno vreme.


Po isteku roka iz tačke 8. ovog Ugovora, svaka strana ima pravo jednostranog raskida Ugovora, pri čemu otkazni rok iznosi 30 dana od dana prijavljivanja raskida ovog Ugovora, a za koji rok je Korisnik obavezan da plati korišćenje Usluge.


15. PROMENA UGOVORA


Provajder zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve članove ovog Ugovora, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti Korisnika, na uobičajeni način (putem elektronske pošte ili isticanjem obaveštenja na web stranici Provajdera).


Izmene ovog Ugovora obavezuju korisnika koji ih prihvati.


Ukoliko Korisnik promenu ovog Ugovora ne prihvati, dužan je da u roku od 3 dana od obaveštenja o promeni, e-mailom na adresu office@sokowireless.net obavesti Provajdera.


Ugovor će se u tom slučaju smatrati raskinutim u roku predvidjenim članom 14. ovog Ugovora.


Ukoliko Korisnik ne obavesti Provajdera o svom neprihvatanju promene Ugovora, u roku iz predhodnog stava, smatraće se da je promenu ugovora prihvatio.


16. OSTALE ODREDBE


Korisnik je saglasan da mu Provajder može slati elektronsku poštu komercijalnog sadržaja.


Ugovorne strane ne mogu svoja prava i obaveze po ovom Ugovoru prenositi na treća lica, niti treća lica mogu pristupati po ovom Ugovoru.


Izuzetak mogu biti samo slučajevi kada se prenos izvrši uz obostranu saglasnost Ugovorenih strana o čemu mora postojati odgovarajuća pisana dokumentacija.


Ugovorne strane će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, a u slučajevima kada to nije moguće o spornom pitanju odlučivaće Opštinski sud u Kladovu, uz primenu procesnog i materijalnog prava mesta suda.


Ugovor je sačinjen u 2 primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primerak.


Primena Opštih uslova počinje 01.02.2011. godine i traje do izmene od strane Provajdera.


Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik potvrdjuje da je saglasan sa svim odredbama Ugovora o pružanju Internet usluga.